ÖN BİLGİLENDİRME FORMU1. TARAFLAR VE KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, ALICI ile SATICI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca bilgilendirilmesidir. Ayrıca Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca 5/1 a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Ön bilgilendirme Formu’nda yer almaktadır. Ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesi Sinan Verboz Akademi tarafından kayıt altına alınmakta olup, ALICI dilediği zaman “Hesabım” sayfasından metinlere ulaşım sağlayabilecektir.


2. TANIMLAR
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.
3. SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı : Sinan Verboz Akademi Ticaret Limited Şirketi
Adresi : Eski Hükümet Sokak No:15 Kat:3 No:6 Çanakkale
TÜRKİYE
Mersis :
Telefon :
Fax :
E-posta : akademisinanverboz@gmail.com


4. SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ VE KDV DAHİL FİYATI
4.1. Hizmetin temel özelliklerini Sinan Verboz Akademi’ye ait Platform’da yer almaktadır.
4.2. Üzerinde anlaşılan ve sepete gönderilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3. Sözleşme konusu hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Hizmet Açıklaması Adet Peşin Fiyatı Ara Toplam (KDV Dahil)

4.4. SÖZ KONUSU HİZMET BEDELİ, “SİNAN VERBOZ AKADEMİ ALICI
GÜVENCESİ” KAPSAMINDA SATICI ADINA, SİNAN VERBOZ AKADEMİ
TARAFINDAN ALICI’DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR.ALICI’NIN İLGİLİ
MEVZUAT KAPSAMINDA CAYMA HAKLARI SAKLIDIR


5. ÖDEME VE İFA ŞARTLARI
Toplam Hizmet Bedeli :
İfa yeri ve zamanı :
Taksit Farkı :
Toplam Sipariş Bedeli :
Sipariş Tarihi :
Ödeme Şekli ve Planı : Tek Çekim
İfa Edilecek Kişi :


6. CAYMA HAKKI
6.1. “YDS MASTER”, “READING &VOCABULARY TOGETHER paketlerinden birini alan Hizmet Alan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 9. maddesi gereğince on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve
iki yönlü(kargo alış ve kargo iade) kargo bedeli dışında cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
6.2. Hizmet alan 
“Online Canlı Ders” “Offline Kayıt Ders” , “Video Eğitim Paketi”,  veya "VIP" paketlerinden birini alan ise, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 56/3-b hükmü gereğince cayma hakkını ders dönemi başlamadan kullanır ise öğrenim ücretinin

İfa Şekli/ İfa Adresi :
İfa Edilecek kişi :
Fatura Adresi :
İşlem Tarihi :

’luk kısmı dışındaki tutar Hizmet Alan’a iade edilir. Cayma hakkının ders döneminin başlamasından sonra kullanılması durumunda ise öğrenim ücretinin ’nu, alınan ders sayısına göre hesaplanan hizmet bedeli ve paket içeriğindeki ürün bedelleri hizmet bedelinde düşülerek kalan kısım Hizmet Alan’a iade edilir.
6.3. Sinan Verboz Akademi yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:
a) Anlaşmaya varılan hizmetin usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;
b) Hizmet Veren’in edimi ifa etmemesi sebebiyle iptali;
c) Hizmet kapsamının anlaşmayla uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali.
6.4. Cayma hakkının kullanılması halinde:
6.5. Cayma hakkının kullanılmasını takip eden 7 gün içerisinde Hizmet bedeli ALICI’ya ödediği şekilde iade edilir.
6.6. Cayma hakkının kullanılmasıyla beraber ALICI ve SATICI arasındaki yan sözleşmeler masraf, tazminat veya cezai şart ödeme yükümlülüğü olmaksızın sona erer.
7. GENEL HÜKÜMLER
7.1. ALICI, Platform üzerinde Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan SATICI iletişim bilgilerine ve/veya Platform’un sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesinden, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen hizmetlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Sözleşme konusu hizmet taraflarca belirlenen gün ve saatte online yada yüzyüze olarak yapılır. Belirlenen sürede belirlenen şekilde SATICI’nın edimini yerine getirmemesi durumunda ALICI Sözleşme'yi feshedebilir. Ancak SATICI’nın ALICI’DAN kaynaklanan bir sebeple edimini ifa edememesi halinde SATICI’nın sorumluluğu bulunmamaktadır.
7.3. SATICI, Sözleşme konusu hizmeti eksiksiz, anlaşmada belirtilen niteliklere uygun, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. ALICI, Sözleşme konusu hizmet ve Ürün’ün ifası için işbu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka, finans kuruluşu kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ifa yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Herhangi bir sebeple banka ve/veya finans kuruluşu tarafından başarısız kodu gönderilen ancak banka ve/veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya yapılan ödemelere ilişkin ALICI, SATICI’nın herhangi bir
sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.5. Anlaşma konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde
SATICI’nın bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde ALICI’ya yazılı olarak veya ALICI veri saklayıcısı ile bildirmesi ve üzerine tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde iade etmesi zorunludur. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka
işlem süreci ile ilgili olduğundan ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.6. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya hizmetin ALICI’ya ifasından önce, ödemede kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Hizmet Sağlayıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. Mezkûr taleplerin 24 (yirmidört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Hizmet Sağlayıcı işlemi iptal etme hakkını haizdir.


8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI, TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR İLE İLGİLİ KURALLAR ŞARTLAR
8.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri olarak
tanımlanabilecek ALICI’ya ait ad, soyad, e-posta adresi, T.C. Kimlik numarası, demografik veriler, mali veriler vb. bilgiler; ürün ve hizmetleri sunmak, ürün ve hizmetleri geliştirmek, sistemsel sorunların çözümü, ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, -önceden onay verilmesi halinde- hizmetler hakkında pazarlama faaliyetlerinde kullanılmak, ALICI’ya ait bilgilerin güncellenmesinde ve üyeliklerin yönetimi ve sürdürülmesi ile ALICI ile SATICI arasında kurulan mesafeli satış sözleşmesi ve sair sözleşmelerin ifası amacıyla ve 3. kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerinin SATICI tarafından sağlanabilmesi için yukarıda sayılan
verileri Sinan Verboz Akademi ve üçüncü kişi ve/veya kuruluşlar tarafından süresiz/süreli kaydedilebilir, yazılı/manyetik arşivlerde muhafaza edilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, paylaşılabilir, transfer olunabilir ve sair suretler ile işlenebilir.
8.2. ALICILAR’a, yürürlükteki mevzuata uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, kredi kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem, uygulamaları için Sinan Verboz Akademi tarafından SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, bilgisayar, telefon, e-posta/mail, faks, diğer elektronik iletişim
araçları ile ticari elektronik iletişimler yapılabilir, ALICI kendisine ticari elektronik iletiler gönderilmesini kabul etmiştir.
8.3. ALICI tarafından Sinan Verboz Akademi’ye girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Sinan Verboz Akademi tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler ALICI’ya ait cihazlardan girildiğinden ALICI tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu ALICI’ya aittir.

8.4. ALICI, Sinan Verboz Akademi’ye belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı- işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurulmasını talep edebilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi surety ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Sinan Verboz Akademi’ye her zaman başvurabilir ve bilgi alabilir. Söz konusu başvurular incelenerek yasal süresi içerisinde ALICI’ya mevzuatta öngörülen sürelerde dönüş yapılacaktır.
8.5. Sinan Verboz Akademi’ye ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, revizyonu ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Sinan Verboz Akademi’nin anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Sinan Verboz Akademi’ye aittir.
8.6. Sinan Verboz Akademi’den ulaşılan diğer sitelerde kendilerine ait gizlilik güvenlik politikaları ve kullanım şartları geçerlidir, oluşabilecek ihtilaflar ile menfineticelerinden SinanVerboz Akademi sorumlu değildir.


9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
9.1İşbu Ön Bilgilendirmenin uygulanmasında ve işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlığınçözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar ALICI’nın Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile TüketiciMahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
Yukarıdaki bilgiler uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyi niyet ilkeleri
çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri
koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmiştir.

Sinan Verboz banner

Sinan Verboz Akademi'den satın aldığınız her kitap ve video paketin ücretinin bir kısmı Eğitimde Fırsat eşitliği için Darüşşafaka Cemiyetine bağış / Üniversite öğrencilerine burs olarak iletilmektedir.

Yapılan bağışları görmek için tıklayınız

Sinan Verboz banner